Inscríbete en los cursos

  Dades alumne/a


  Dades en cas d’emergència i comunicats durant l’activitat

  Dades mèdiques (si s'escauen)

  Sis plau, en el cas de que el vostre fill/a pateixi alguna patología mèdica, indiqueu quina: Tipus d'actuació:

  Autorització de menors

  En/na amb DNI com a pare/mare/tutor d'en/na , autoritza la participació del menor a l'activitat CAMPUS MARÍTIM TORREDEMBARRA organitzat pel Club Marítim Torredembarra. Qui vindrà a buscar al menor? El menor: El vindran a buscarPot marxar solSempre marxarà sol

  Dades del Curs

  Escola de Vela
  Curs que es sol·licita: RAQUEROOPTIMISTLASER PICOPATÍ Jr.PATÍ Sr.CATAMARÀWINDSURFPADDLE SUPCAIAC
  Dates sol·licitades: Torn: MATÍTARDA

  Pagament

  Nº compte: ES79 0081 1777 5500 0102 4710
   
  EL CLUB NO ES FARÀ RESPONSABLE EN EL CAS DE QUE L'ACTIVITAT NO ES POGUÉS PORTAR A TERME PER CAUSES ALIENES A LA ORGANITZACIÓ (meteorologia, faltes d'assistència, ...)

  Llegir consentiment, drets d'imatge i protecció de dades fent click al següent quadre: [su_accordion] [su_spoiler title="Click per llegir la protecció de dades i el consentiment"] PROTECCIO DE DADES
  Les dades personals indicades s’incorporen a un fitxer de dades responsabilitat de CLUB MARITIM TORREDEMBARRA i que té per objecte l’adequada organització i prestació de les diferents activitats i serveis desenvolupats per aquets Centre. En cap cas s’utilitzaran les dades amb finalitats diferents a les indicades, ni es comunicarà cap dada a cap persona aliena a la relació existent entre ambdues parts, sense autorització expressa. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè té reconeguts i podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició contactant amb el propi centre, per mitjà d’una carta remesa a l’adreça PASSEIG COLOM S/N 43830 TORREDEMBARRA (TARRAGONA) o bé per e-mail a l’adreça: info@cmtorredembarra.cat
  Autoritzo segons l’article 7.3 de la Llei Orgànica 15/1999 que les dades de salut del meu fill/a, que proporciono, es facin servir de forma adequada, amb la finalitat de dur-ne a terme una bona cura i protecció, i es cedeixin en aquells casos pertinents, als serveis sanitaris ( metges, infermeres, hospitals,…)
  Igualment, garanteixo la veracitat de les dades proporcionades i em comprometo a facilitar qualsevol actualització de les mateixes.
  El centre, es poden realitzar diferents fotografies i/o vídeos que recolliran les activitats vinculades al Centre, tant lectives com lúdiques, etc... És previsible que en algunes de les fotografies i/o vídeos així com a les pàgines web i documents relacionats amb l’ activitat de vela escolar, apareguin de manera accessòria o no, les imatges d’alguns alumnes del centre duent a terme diverses activitats. El Dret a la pròpia imatge esta reconegut per l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de Maig. Per aquest motiu, i en previsió que el seu fill/a pogués aparèixer en alguna fotografia i/o vídeo, així com a les pàgines web i documents relacionats amb l’ activitat de vela escolar, demanem que en donin el seu consentiment.
  Tanmateix la direcció de CLUB MARITIM TORREDEMBARRA, sols es fa responsable de les imatges difoses pel propi Centre.
  En compliment de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Servicios de la Sociedad de la Informacion y Comercio Electrónico, Autoritzo expressament a CLUB MARITIM TORREDEMBARRA a enviar de manera puntual informació, activitats i publicacions, d’ interès per mitjans electrònics, i documents per la correcta execució de la relació establerta. [/su_spoiler] [/su_accordion] He llegit i accepto i accepto el consentiment de les imatges: SINO He llegit i accepto el consentiment de comunicacions: SINO Signat a , a de de 20 Nom (requerit): Sr/a DNI (requerit):
  Accepto la llei de privacitat (Si no accepta la llei de privacitat, no es pot enviar el formulari)