Normatives internes

I- Reglament règim intern

II- Procediment ús barbacoa.

III- Procediment ús instal·lació sala social

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

ÍNDEX CAPÍTOLS

I. DE LES INSTAL·LACIONS I DEL RECINTE EN GENERAL

Articles 1 al 10

II. DELS SOCIS TRANSEÜNTS

Articles 11 al 15

III. DELS CONVIDATS

Articles 16 al 19

IV. SERVEIS DE BAR – RESTAURANT

Articles 20 a 22

V. DEL MATERIAL ESPORTIU, VARADOR, LOCALS I MARINA SECA

Articles 23 al 34

VI. DE LES RELACIONS AMB ELS EMPLEATS DEL CLUB

Articles 35 al 36

VII. DE LES QUOTES SOCIALS I SERVEIS

Articles 37 al 38

VIII. RÈGIM DISCIPLINARI

Articles 39 al 46

El Club Marítim Torredembarra és una associació esportiva que regeix la seva actuació,

així com els drets i deures dels socis, mitjançant els seus Estatus, els quals, no obstant,

remeten la regulació de diversos aspectes de la vida de l’entitat a un Reglament de

Règim Intern, la redacció i aprovació del qual s’assigna a la Junta Directiva en l’article

28, paràgraf d) dels Estatuts.

En execució d’aquest manament, la Junta Directiva, després del seu estudi, aprova el

següent Reglament de Règim Intern:

I. DE LES INSTAL·LACIONS I EL RECINTE EN GENERAL

ARTICLE 1

Les instal·lacions del Club romandran obertes tot l’any en els dies i hores que fixi la

Junta Directiva. Al taulell d’anuncis quedarà exposat l’horari d’obertura i tancament,

amb especificació d’aquells serveis i instal·lacions que poguessin no estar regulats per

l’horari general.

ARTICLE 2

Tot soci estarà obligat a exhibir el Carnet de Soci de l’any en curs a petició de les

persones degudament autoritzades per la Junta Directiva.

Els vehicles dels socis hauran de disposar en un lloc fàcilment visible i identificable la

condició de vehicle de responsabilitat del soci.

ARTICLE 3

La utilització dels serveis de farmaciola i DEA, tret en cas d’urgència, s’efectuarà

únicament a través de les persones encarregades del mateix.

ARTICLE 4

No es permetrà l’entrada d’animals domèstics a l’interior del local social.

ARTICLE 5

Queda prohibit, dintre del recinte del Club, produir sorolls molestos o desenvolupar

activitats que puguin lesionar la llibertat, tranquil·litat o el benestar dels socis o

atemptar contra la moral i els bons costums.

ARTICLE 6

Els socis seran responsables dels danys i perjudicis que causin al Club o a les seves

instal·lacions per dol, culpa o negligència. Així mateix s’estableix la responsabilitat dels

socis respecte a la conducta i, per tant, als danys i perjudicis que puguin causar els seus

acompanyants i fills.

ARTICLE 7

Els socis podran utilitzar, per al seu us privat els espais destinats a aquest efecte,

prèvia sol·licitud, per escrit a la Junta Directiva, aportant les dades que aquesta

exigeixi.

ARTICLE 8

El soci està obligat a la devolució en perfecte estat (ordre, neteja, etc.) dels espais

utilitzats privadament.

ARTICLE 9

En el moment de la reserva el soci ha d’abonar, en concepte de fiança, la quantitat que

la Junta Directiva hagi estipulat, per fer front, en cas necessari, a l’ incompliment de les

obligacions del soci. Prèvia supervisió del responsable del club, es tornarà la fiança si es

compleixen les condicions de l’article 8.

ARTICLE 10

La sol·licitud de reserva d’espai per part d’un NO soci, serà valorada per la Junta

Directiva, i en el cas de ser aprovada, el sol·licitant abonarà la quantitat que aquesta

hagi estipulat en concepte de lloguer + fiança d’ús i neteja.

El sol·licitant estarà obligat a complir les condicions de l’article 8.

II. DELS SOCIS TRANSEÜNTS

ARTICLE 11

Per acollir-se a la condició de Soci Transeünt que preveu l’article 7 dels Estatuts del

Club, els interessats hauran de sol·licitar-ho a la Junta Directiva.

ARTICLE 12

La condició de soci transeünt es concedirà per a un període màxim de seixanta dies i

mínim de quinze en cada any natural i només podrà gaudir-se d’aquesta condició en un

màxim de tres anys, siguin consecutius o alterns.

ARTICLE 13

Durant el període de gaudiment de la condició de soci transeünt, els titulars podran fer

ús de les instal·lacions del Club d’acord amb les condicions generals que regeixin.

ARTICLE 14

Anualment la Junta Directiva fixarà la quota a abonar pels socis transeünts.

ARTICLE 15

Si a judici de la Junta Directiva un soci transeünt se’n fes mereixedor, el podrà

suspendre de tal condició, sense dret a devolució de les quotes satisfetes.

III. DELS CONVIDATS

ARTICLE 16

Es consideraran Convidats aquelles persones que, sense ostentar la condició de soci,

acudeixi al club acompanyats per un d’ells.

ARTICLE 17

Els Socis de Número i d’Honor tenen dret de convidar a persones no sòcies a l’ús i

gaudiment de les instal·lacions i serveis del club, procurant fer un ús assenyalat

d’aquest dret.

ARTICLE 18

La Junta directiva es reserva el dret d’admissió per a convidats que mostrin una

actuació incorrecta.

ARTICLE 19

No precisaran la invitació referida en l’article 13è aquelles persones que s’hagin inscrit

en cursos que organitzi el club, ni tampoc els participants i els seus acompanyants que

concorrin a competicions que organitzi el Club.

IV. SERVEIS BAR – RESTAURANT

ARTICLE 20

Els serveis de Bar – Restaurant es dispensaran exclusivament als locals i llocs habilitats

a l’efecte i en les hores establertes per acord de la Junta Directiva, que s’exposaran al

taulell d’anuncis del Club.

Queda prohibit deixar abandonats envasos i gots fora dels referits locals i llocs i, molt

especialment, a la zona verda.

ARTICLE 21

Els preus de les consumicions hauran d’ajustar-se estrictament als aprovats per la

Junta Directiva i hauran de figurar en un lloc visible a Bar – Restaurant.

Qualsevol queixa o suggeriment sobre aquests serveis s’ha de tramitar a la Junta

Directiva a través de les oficines del club.

ARTICLE 22

Els socis podran celebrar actes socials o familiars en les instal·lacions del Bar –

Restaurant. Am aquest motiu hauran d’informar a l’oficina del club, que és qui gestiona

les reserves dels espais i coneix l’estat actual del soci. Acte seguit es passarà la

informació juntament amb la sol·licitud a la Junta Directiva amb la màxima antelació

possible, especificant el nombre d’assistents, per ser aprovat.

V. DEL MATERIAL ESPORTIU, VARADOR, LOCALS I MARINA SECA

ARTICLE 23

Els socis hauran de varar les seves embarcacions als espais destinats a tal efecte. De la

mateixa manera, els socis transeünts hauran de fer-ho en el lloc assignat.

ARTICLE 24

El soci que desitgi entrar una embarcació de la seva propietat al varador del Club haurà

de sol·licitar-ho prèviament, per escrit a Secretaria, indicant les característiques,

matrícula, llista i foli d’aquesta.

Aquestes embarcacions, sota cap concepte podran utilitzar-se amb finalitats lucratives.

La forma i el lloc de la seva ubicació es decidirà pel comodor del Club o, en nom seu,

pel responsable.

ARTICLE 25

Qualsevol embarcació que visiti el Club haurà d’avarar en l’espai indicat i destinat a

aquest efecte pel comodor o, en nom seu, pel responsable.

ARTICLE 26

Les embarcacions visitants en motiu de participar en competicions organitzades pel

Club, tindran dret a l’estància gratuïta en el varador, durant els dies de competició i

tres dies més.

ARTICLE 27

Els socis al corrent de pagament tenen dret a fer moviments de grua per botar i avarar

les seves embarcacions. A la seva indicació, el responsable i els empleats a les seves

ordres l’ajudaran a fer-se a la mar.

Els socis transeünts tindran el mateix dret d’ajuda, sempre que hagin abonat la quota

corresponent.

ARTICLE 28

Quan un soci propietari d’una embarcació transfereixi la titularitat d’aquesta o desitgi

donar-se de baixa en la utilització del varador i/o hivernat , haurà d’estar al corrent del

pagament d’aquests serveis. Sense aquest requisit no podrà retirar o efectuar

moviments de l’embarcació.

Per tal de mantenir al dia els registres oficials, s’haurà de comunicar per escrit a

l’oficina.

ARTICLE 29

Els socis titulars d’una embarcació són els únics responsables de que la seva

embarcació pugui ocasionar danys personals i materials o qualsevol tipus de perjudicis

a tercers.

ARTICLE 30

L’ús de panyols, taquilles i nau d’hivernat s’assignarà per rigorós ordre de sol·licitud i

les seves tarifes s’actualitzaran periòdicament.

ARTICLE 31

Queda totalment prohibit guardar materials inflamables en llocs no autoritzats, essent

el soci que infringeix aquesta norma al respondre dels danys que pugui ocasionar als

béns del Club o de tercers.

ARTICLE 32

Amb l’autorització prèvia del Comodor o responsable, els Socis podran utilitzar les

embarcacions del Club a aquest efecte en les condicions, forma i horari que el mateix

estimi convenient.

ARTICLE 33

Anualment la Junta Directiva establirà les tarifes de varador, panyols, taquilles i

hivernat, que seran comunicades oportunament.

Article 34

Els socis podran accedir amb els seus vehicles a l’espai de marineria seca degudament

identificats mentre hi hagi places lliures. No es permetrà l’accés a més d’un vehicle per

soci.

VI. DE LES RELACIONS AMB ELS EMPLEATS DEL CLUB

ARTICLE 35

Els empleats del Club estaran informats detalladament de la normativa d’aquest

reglament de règim interior i estan obligats a donar comptes a la Junta Directiva de

qualsevol possible infracció al mateix.

ARTICLE 36

Davant una possible discrepància en la interpretació d’una situació concreta, tot soci

ha d’abstenir-se d’imposar el seu punt de vista, procedint a informar immediatament a

la Junta Directiva.

VII. DE LES QUOTES SOCIALS I SERVEIS

ARTICLE 37

Les quotes socials i serveis s’hauran d’abonar, per part dels socis, per domiciliació

bancària amb els terminis i dates establerts per la Junta Directiva.

Excepcionalment el soci podrà sol·licitar per escrit l’abonament de les quotes i serveis

per altres mitjans de pagament, sempre subjecte a les dates establertes, amb pèrdua

de la bonificació de la qual gaudeix el pagament domiciliat.

ARTICLE 38

En qualsevol cas, la totalitat de la anualitat haurà d’haver estat satisfeta amb

anterioritat del 30 de juny.

En cas del seu incompliment s’impedirà l’accés i la utilització dels serveis del Club,

entre d’altres mitjans, la desactivació de la targeta creada a aquest efecte.

Sense perjudici de l’anterior, s’aplicarà un interès de demora fins a la data del

pagament efectiu.

VIII. RÈGIM DISCIPLINARI

ARTICLE 39

Un comitè disciplinari, integrat per tres socis del club, independents de la Junta

Directiva, serà encarregat de dirimir qualsevol falta de disciplina que pugui donar lloc a

sanció. El comitè intervindrà a requeriment de la Junta Directiva o del soci implicat, de

conformitat amb els articles 29 a 31 Estatuts del Club.

ARTICLE 40

Prèviament a la imposició de qualsevol sanció s’ha d’instruir un expedient disciplinari la

tramitació es regeix pel que disposen els Estatuts del Club i, si no, per les normes que

siguin d’aplicació, respectant, en tot cas, el tràmit d’audiència de l’interessat i el dret

de defensa. La instrucció i resolució dels expedients disciplinaris correspon al comitè

disciplinari regulat en els Art. 29 a 31 dels Estatuts.

ARTICLE 41

Prèviament a la imposició de qualsevol sanció haurà d’instruir-se un expedient

disciplinari la tramitació del qual es regirà per el disposat en els Estatus del Club o en el

seu defecte per les normes que siguin d’aplicació, respectant, en tot cas, el tràmit

d’audiència de l’interessat i el dret de defensa. La Instrucció i resolució dels expedients

disciplinaris correspondrà al Comitè Disciplinari regulat als Articles 29 a 31 dels

Estatuts del Club.

ARTICLE 42

Les faltes es classificaran, segons la seva importància, transcendència o malícia, en

lleus, greus o molt greus.

FALTES LLEUS:

Són faltes lleus les següents.

a) El incompliment o desobediència a les normes dictades en el Reglament de Règim

Intern del Club, sempre que tals transgressions no suposin major transcendència

o impliquin un perjudici per al propi Club, els seus òrgans rectors, empleats o per

als restants socis.

b) La indeguda utilització dels serveis i instal·lacions del Club, per simple negligència i

sense que es produeixin danys materials o morals.

c) Qualsevol acte que signifiqui desatenció o falta de respecte lleu per a altres socis o

empleats, que per la seva naturalesa, no sigui susceptible de ser qualificat com de

major gravetat, en atenció a la seva escassa importància o transcendència.

d) Qualsevol conducta antiesportiva manifesta, per part dels socis de l’entitat en

qualsevol àmbit de competició en què participin, ja sigui en el Club o fora.

FALTES GREUS:

Es qualificaran com a faltes greus les següents:

a) El no compliment de la sanció que resultés imposada per la comissió d’una falta

lleu.

b) La reincidència de falta lleu que hagués estat sancionada i no estès prescrita als

efectes, encara que aquesta reincidència portés com a causa la comissió de faltes

lleus de diferent naturalesa.

c) La negativa a exhibir el carnet de soci a petició de qualsevol empleat del Club

legitimitat per a fer-ho, i en cas de no dur-lo, la falta de col·laboració per a

procedir a la identificació del soci. Si com a conseqüència de tal actitud fos

requerit el soci a abandonar el recinte del Club o no ho fes, la falta podria

considerar-se com a molt greu.

d) Conducta antisocial, posada de manifest per altercats o escàndols públics, ús

reiterat de vocabulari groller, malsonant o blasfem dintre del recinte del Club i

d’una manera especial en l’àmbit de la competició, tant dintre del recinte com

fora, o qualsevol tipus de comportament similar que, encara que no perjudiqui

directament a un tercer, atempti contra la sensibilitat o el benestar dels altres.

e) Obstruir o dificultar greument l’actuació de qui presideixi les reunions o

comportar-se de manera desconsiderada en les intervencions dintre de les citades

reunions.

FALTES MOLT GREUS:

Tindran la consideració de faltes molt greus les següents:

a) Les infraccions ressenyades en els anteriors apartats quan tinguin una àmplia

repercussió en l’àmbit del Club o fora d’ell.

b) El no compliment de la sanció que resultés imposada per la comissió de falta greu.

c) La reiteració de falta greu sancionats i no prescrita als efectes, encara que fos de

naturalesa diferent.

d) La comissió, dintre o fora del recinte del Club, de qualsevol acte de transcendència

pública que perjudiqui la reputació o el prestigi del Club i/o dels seus associats,

corporativament considerats.

e) Agressió física, ofensa, ultratge o provocació de paraula o obra dintre del recinte

del Club.

f) Els mateixos fets comesos fora del Club, contra directius o empleats per motiu dels

seus càrrecs o funcions.

g) Embriaguesa escandalosa, conducta delictiva o greument atemptatori respecte de

la convivència social.

h) L’ús fraudulent del carnet de soci.

i) Retenir, fer malbé, inutilitzar o fer desaparèixer qualsevol classe de ge propietat

del Club, dels seus socis o empleats.

j) L’actitud o conducta que de forma reiterada i generalitzada pertorbi i atempti

notòriament contra el benestar, la comoditat i l’ambient de convivència en el si

del Club i entre els socis.

k) El no pagament de dos quotes anuals consecutives o no, o el seu equivalent per

qualsevol altre concepte, sempre que , prèviament s’hagués requerit el pagament

a l’efecte.

l) La conducta antisocial o antiesportiu molt greu.

La precedent enumeració de les faltes lleus, greus i molt greus, és merament

enunciativa i no impedeix que puguin existir altres, que seran qualificades, segons

l’analogia que guardin amb aquelles.

ARTICLE 43

Les sancions que podran imposar-se en cada cas, atenent a la gravetat de la falta

comesa, seran les següents:

a) Per falta lleu:

1. Amonestació verbal.

2. Amonestació escrita.

3. Suspensió dels drets inherents a la condició de soci per un període mínim

d’un dia i màxim de 15 dies, en el ben entès que durant el període de

suspensió seguirà en l’obligació d’abandonar íntegrament les quotes

establertes.

b) Per faltes greus:

1. Suspensió dels drets inherents a la condició de soci amb abonament íntegre

de les quotes establertes, per un període mínim de 16 dies i màxim de dos

mesos.

c) Per faltes molt greus:

1. Suspensió dels drets inherents a la condició de soci amb abonament íntegre

de les quotes establertes, per un període mínim de dos mesos i un dia i

màxim de dos anys.

2. Expulsió definitiva. En cas d’impagament dels serveis d’avarada o hivernat, al

soci no se li permetrà retirar l’embarcació fins al complet abonament dels

deutes.

ARTICLE 44

En els casos en què per motiu de la falta comesa es causin danys i perjudicis a l’entitat,

a un empleat o a un soci dins de les instal·lacions del Club, l’infractor tindrà l’obligació

d’abonar el seu import en metàl·lic, prèvia valoració dels danys efectuada acord amb el

que preveuen els Estatuts.

ARTICLE 45

Les sancions podran ser fetes públiques mitjançant la corresponent nota al tauler

d’avisos podent així mateix donar compte en les cartes circulars.

Les sancions seran immediatament executives, sense perjudici dels recursos que siguin

procedents davant els Organismes Superiors.

L’acció per sancionar prescriu respecte de les faltes lleus o els trenta dies; de les faltes

greus als noranta dies i les molt greus a l’any, a partir de la data en què el Club va tenir

coneixement de la seva comissió, i en tot cas als dos anys d’haver-se comès.

La prescripció s’interromprà per la iniciació del procediment disciplinari.

A l’efecte de reincidència, les faltes lleus prescriuran al mes de la seva comissió, les

greu a l’any i les molt greus als tres anys.

ARTICLE 46

Cap soci podrà convidar a un altre que estigui complint sanció

Revisió Març 2017

NORMATIVA UTILITZACIÓ BARBACOA

Servei exclusiu per a socis del CMT.
La raó de ser de la BBQ és fomentar la relació entre socis, per aquest motiu, quedarà restringida l’entrada durant els mesos de JUNY a SETEMBRE a la mateixa unitat familiar del soci i un màxim de 4 persones adultes per soci.
S’haurà prèviament de reservar l’espai en les oficines del CMT, fent constar: Nom i Núm. Soci, data i franja horària prevista d’ús.
S’abonarà un import per comensal de 2,5 €, per a la conservació i millora d’instal·lacions.
Des del CMT, farem entrega d’un KIT de plats, coberts i gots en material reciclable, per tal d’evitar, en la mesura del possible, plàstics en les nostres instal·lacions.
Les cadires i taules han de deixar-se, recollides en l’espai adequat per a aquest fi.

Les escombraries i el vidre hauran de ser retirats i dipositats pel peticionari en els contenidors situats davant de l’
CMT.
El peticionari es responsabilitzarà dels deterioraments que poguessin efectuar-se per part dels assistents, així com les despeses que derivin d’aquests actes.

Revisió Juliol 2021

NORMATIVA PER A ESDEVENIMENTS A LA SALA SUPERIOR

  • Servei exclusiu per a socis del CMT.
  • Sol·licitud prèvia a les oficines del CMT, fent constar: Nom i nº de Soci, data i franja horària prevista d’ús.
  • Signatura del peticionari responsabilitzant-se de les deterioracions que poguessin efectuar-se per part dels assistents, així
    com les despeses que derivin d’aquests actes.
  • S’abonarà un import de 200,00 € dels quals 60,00 € s’utilitzaran per cobrir el cost de neteja de les instal·lacions, banys, sala, 140,00 €, com a fiança que es retornaran en cas de deixar les instal·lacions en bon estat d’ús.
  • La brossa i el vidre s’hauran de retirar i dipositar per part del peticionari als contenidors situats davant del CMT.
  • Està prohibit l´us de la terrassa.

Revisió Gener 2020