Estatuts

CAPÍTOL PRIMER: DENOMINACIÓ, OBJECTE I DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
El CLUB MARÍTIM TORREDEMBARRA, constituït en data 03 d’agost de 1969, com a club esportiu de règim general, és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i d’actuar i sense ànim de lucre, formada per persones físiques; els objectius bàsics de la qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva.
Aquesta entitat esportiva es constitueix per temps indefinit i inicia les seves activitats en el moment de la seva constitució.
El gallardet del CLUB està format per un fons negre, dividit en quatre quarters per dues franges blanques. En el quarter superior esquerre, figura en blanc l’escut de la Vila de Torredembarra, en el superior dret, les sigles CMT, també en blanc i en l’inferior esquerre la senyera catalana.
Article 2
El domicili social s’estableix a la localitat de TORREDEMBARRA , Passeig Colom, s/n, codi postal 43830, amb el número de telèfon 977.64.08.10 , amb el número de fax 977.64.53.93 i amb l’adreça de correu electrònic club@cmtorredembarra.net
En cas de modificació del domicili social s’haurà de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció.
Article 3
A) El CLUB MARÍTIM TORREDEMBARRA té com a objectiu el foment i la pràctica dels esports marítims.
Son fins de l’associació entre d’altres:

 1. Fer realitat el dret social de tot ciutadà/na a desenvolupar i exercitar les seves facultats físiques, intel·lectuals i morals, mitjançant un fàcil i lliure accés a l’activitat esportiva.
 2. Impulsar el coneixement i la pràctica de l’esport d´infants i joves com a funció social que contribueix al desenvolupament complet i harmònic de l´ésser humà, fent possible la seva formació integral.
 3. Fomentar especialment la pràctica de l’esport de les persones disminuïdes.
 4. Vetllar per la formació i el desenvolupament personal i professional dels monitors/es i educadors/es que col.laboren en els activitats de l’associació.
 5. Assegurar que l’educació es realitzi sense discriminacions de cap mena i tenir especial atenció per aquells alumnes que es troben en situació de marginats, problemàtica social i/o familiar o qualsevol tipus de deficiència.
 6. Afavorir mitjançant la pràctica esportiva marítima una millor qualitat de vida i més benestar social dels homes i dones.
 7. Augmentar el grau de sensibilització i consciència ciutadana, entorn l’importància de l’esport, i oferir serveis relacionats amb aquesta finalitat.
 8. Sensibilitzar la societat entorn els temes d’educació mediambiental, i en aquest sentit, potenciar i dinamitzar programes i recursos per fer efectiva aquesta tasca.
 9. Promoure i difondre l’esport marítim català en els àmbits estatals i internacional.
 10. Participar i col.laborar amb les entitats públiques o privades amb funcions pròpies en el camp de l’esport, per a l’assoliment d’aquests objectius.
 11. Relacionar entre si els seus associats/des.
 12. Facilitar i promoure la formació dels seus associats/des.
  B) El CLUB MARÍTIM TORREDEMBARRA té com a principal modalitat esportiva la de la vela i s’afiliarà a la Federació Catalana de Vela.
  A més, podrà desenvolupar altres activitats esportives tals com la Motonàutica, la Pesca Esportiva, Vela Adaptada a persones amb minusvalideses físiques, i altres activitats culturals i socials que cregui convenients.
  A tal efecte, funcionaran les seccions esportives corresponents, que es podran afiliar a les federacions catalanes respectives en el supòsit de pràctica federada, així como les seccions socials.
  C) Per a la consecució de les seves finalitats, l’entitat a títol enunciatiu, que no limitador, podrà entre altres:
 13. Col·laborar en la gestió esportiva marítima dels òrgans esportius de la nostra localitat -municipi i comarca- comunitat autònoma i estat espanyol, juntament amb les associacions esportives marítimes -clubs- i d’altres entitats públiques o privades.
 14. Integrar l’educació i activitat física i esportiva marítima dels infants i joves des de l’Escola de Vela de l’entitat.
 15. Executar programes especials per a l’educació física i esportiva de les persones disminuïdes i dels sectors socials més necessitats, a fi que tots ells tinguin més facilitats i oportunitats de practicar l’esport MARÍTIM i l’educació física.
 16. Promoure l’esport MARÍTIM a tots el àmbits i facilitar els mitjans que permetin practicar-lo a fi d’assolir una millor qualitat de vida i més benestar social. Per tal d’aconseguir això les activitats de la nostra associació, no estan restringides exclusivament a beneficiar els socis i sòcies de l’associació, sinó obertes a qualsevol altre possible beneficiari/a que reuneixi les condiciones i les característiques establertes en aquests estatuts.
 17. Promoure les condicions que afavoreixin la igualtat en l’esport i la seva incorporació a la pràctica esportiva marítima.
 18. Fomentar l’activitat física i l’esport com a hàbit de salut.
 19. Intentar ser presents en les manifestacions culturals, folklòriques o tradicionals i les festes típiques arrelades a llocs i comarques de Catalunya, i en tots els actes que ajudin a prendre consciència de la importància de l’esport.
 20. Intentar despertar la consciència pública, entorn de la importància i la necessitat de l’esport en les activitats educatives i d’assistència d’infants i joves.
 21. Promoure l’intercanvi d’experiència i la reflexió entre les entitats esportives, així com la creació de grups de treball, trobades, debats, publicacions, etc.
 22. Cercar els mitjans infraestructurals i econòmics per donar suport a les activitats i a les finalitats abans esmentades.
 23. Aplegar i difondre la informació i la documentació relativa a l’educació i a l’esport MARÍTIM.
 24. Informar sobre les activitats esportives marítimes i de foment d’aquesta modalitat esportiva, organitzar-ne i participar-hi.
 25. Vetllar per una protecció adequada de tots els usuaris/es de les instal·lacions del Club MARÍTIM, garantint la seguretat i higiene de les instal·lacions esportives de l’associació, i prenent les mesures de seguretat més idònies per la garantia física i la salut dels practicants, dels espectadors/es i d’altres persones implicades en l’organització de l’activitat esportiva.
 26. Vetllar per a la protecció mediambiental de l’espai natural on es desenvolupin les activitats de l’entitat.
 27. Participar en competicions oficials d’esport MARÍTIM d’àmbit estatal.
 28. Portar a terme qualsevol altra activitat compresa en l’objecte de l’associació i que tingui per finalitat les expressades en els presents estatuts.
  La junta directiva podrà proposar la incorporació de noves modalitats o disciplines esportives per a la seva pràctica en el si de l’entitat, la qual cosa haurà de ser aprovada per l’assemblea general.
  En cas d’incorporar la pràctica de noves modalitats o disciplines esportives s’haurà de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció.
  Article 4
  L’àmbit principal d’actuació radica a TORREDEMBARRA, però les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit territorial determinat.
  Article 5
  El funcionament de l’entitat esportiva es regeix per principis democràtics i representatius, i la sobirania plena resideix en l’Assemblea General. L’entitat es regeix per la Llei de l’esport i per les normes reglamentàries vigents en matèria esportiva que
  la despleguin en cada moment, com també, pels presents estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats vàlidament per l’assemblea general. Subsidiàriament, són d’aplicació les normes reguladores de la federació catalana a la qual està afiliada per la modalitat principal.
  CAPÍTOL SEGON: DE LES SÒCIES I DELS SOCIS
  Article 6
 29. Són socis o sòcies de ple dret d’aquesta entitat esportiva les persones físiques majors de divuit anys que han sol·licitat l’admissió a la junta directiva i han estat acceptades per aquesta.
 30. L’expedient d’ingrés d’un soci o sòcia consistirà en:
  a) Sol·licitud d’admissió de la persona interessada, presentada mitjançant escrit a la junta directiva, en la qual hauran de fer constar les seves dades personals.
  b) Acord d’admissió o no de la junta directiva respecte del peticionari en la primera reunió que realitzi amb posterioritat a la sol·licitud.
 31. Per acord de l’assemblea general es poden incorporar noves classes de soci o sòcia, tot regulant les condicions que han de complir les persones per adquirir aquesta categoria i els seus drets i deures. Aquest acord s’haurà de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció.
 32. Els socis i sòcies de ple dret tenen els drets següents:
  a) Participar amb veu i vot a l’assemblea general, sempre que tingui plena capacitat d’obrar i que l’antiguitat del soci sigui anterior al 31 de desembre de l’any anterior al de la celebració de les corresponents assemblees.
  b) Ser electors/es i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l’entitat, d’acord amb aquests estatuts, sempre i quan l’antiguitat del soci sigui anterior al 31 de desembre de l’any anterior al de la celebració de les corresponents assemblees.
  c) Gaudir del local i de les instal·lacions socials i utilitzar el material esportiu, propietat del Club d’acord amb el que es disposi en el Reglament Interior, acords de la Junta Directiva i protocols d’utilització.
  d) Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l’entitat.
  e) Impugnar els acords de l’assemblea general i de la junta directiva i proposar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres d’aquest òrgan de govern.
  f) Les persones associades tenen el dret d’ésser informades de la marxa de l’associació i, en particular, el dret de:
  – Ésser informades de la identitat de les altres persones associades, del nombre d’altes i baixes i de l’estat de comptes, per a la qual cosa poden consultar els llibres de l’associació.
  – Ésser informades per la junta directiva, un cop convocada l’assemblea i amb l’antelació suficient, dels assumptes que s’hagi previst de tractar-hi, i rebre’n informació verbal durant la reunió.
  – Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern, si n’hi ha.
  – El cònjuges podran fer ús de les dependències de l’ Associació així com llurs fills fins als dotze anys d’edat. En complir aquesta edat, els fills, per a poder seguir fent ús de dites dependències, hauran d´ingressar com a socis.
  – Tot soci propietari d’ una embarcació inscrita podrà fer ús de gallardet del Club per a la seva participació en regates tant nacionals com internacionals.
 33. Són obligacions dels socis i sòcies de ple dret:
  a) Abonar les quotes d’entrada, periòdiques, serveis, derrames o qualsevol altra que estableixin els òrgans de govern competents per a la seva classe de soci o sòcia.
  b) Complir els estatuts de l’entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.
  c) Contribuir al compliment de les activitats de l’entitat, tant esportives com de participació en els òrgans directius, consultius, o de govern, quan escaigui.
  d) Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l’entitat i notificar els canvis d’aquesta adreça.
  e) Fer-se responsable de tots els actes que puguin realitzar, així com les despeses que puguin ocasionar les persones alienes al Club que el soci hi porti com a convidat.
 34. La condició de soci o sòcia es perd:
  a) Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la junta directiva.
  b) Per sanció disciplinària, fruit d’infracció disciplinària prevista, acordada per la junta directiva, amb audiència prèvia a la persona interessada i la corresponent incoació d’expedient disciplinari.
  c) Pel no-pagament de les quotes establertes pels òrgans de govern competents, amb la instrucció d’un expedient contradictori que garanteixi el tràmit d’audiència del soci o de la sòcia.
  d) Per defunció.
  e) S’admetran baixes temporals de socis i sòcies per un període no superior a dos anys ni inferior a un, estant obligat a comunicar-ho per escrit a la Junta Directiva i al corrent de pagament de les quotes i d’ altres obligacions. La baixa temporal tindrà efecte a partir de l’1 de Gener de l’any següent a la data de recepció de la sol·licitud. Durant el temps de baixa temporal estarà exempt del pagament de les quotes ordinàries llevat d’una quota de manteniment que serà acordada per la Assemblea General, però no dels serveis contractats amb el Club, ni de les derrames que s’ estableixin.
  Article 7
  No es podrà donar cap tipus de discriminació entre els socis per motiu de raça, de sexe, de religió, d’ideologia ni de qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
  El nombre de socis i sòcies serà il·limitat. No obstant, la Junta Directiva podrà suspendre l’admissió de nous socis i sòcies per raons de capacitat de les instal·lacions.
  Els socis i sòcies podran ser de les següents classes:
  a) Socis/es d’Honor
  b) Socis/es Fundadors
  c) Socis/es de Número
  d) Socis/es Infantils
  e) Socis/es Juvenils
  f) Socis/es Transeünts
  g) Socis/es Esportius
  Seran Socis/es d’Honor, aquelles persones que per la seva representació o pels serveis prestats a l’Associació es mereixin tal distinció a judici de la Junta Directiva, la qual formularà l’oportuna proposta a l’Assemblea General, a fi que aquesta, en el seu cas, el nomeni. Els socis d’Honor estaran exempts de qualsevol tipus de pagament.
  Són Socis/es Fundadors, aquells Socis/es de Número que van assistir a l’acte fundacional de l’Entitat.
  Per poder ser Soci/a de Número és necessari:
  a) Ser major d’edat i haver estat admès com a tal per la Junta Directiva.
  b) Tenir un Bo social.
  c) Pagar els drets d’admissió acordats per l’Assemblea General. Queden exempts d’aquest requisit els que procedeixin de les classes e) i g) (juvenil i esportius respectivament), així, com els que ho sol·licitin acollint-se al parentesc de primer grau, sempre que sigui sol·licitat el canvi de classe dins del mateix any.
  Seran socis i sòcies infantils els que reuneixin les condicions següents:
  a) Ser major de 8 anys i menor de 17, ser fill o filla de soci o sòcia de número i haver estat admès com a tal per la Junta Directiva.
  b) Pagar les quotes infantils que s’haguessin meritat des del compliment dels 12 anys en el cas que s’ingressi després d’haver complert aquesta edat.
  Seran socis i sòcies Juvenils els que reuneixin les condicions següents:
  a) Ser menor de 30 anys i major de 17, ser fill o filla de soci o sòcia de número i haver estat admès com a tal per la Junta Directiva.
  b) Pagar la quota corresponent, establerta en el 50% de la quota de soci de número.
  c) Pagar el 50% dels drets d’admissió que fixi l’Assemblea General pel soci de número, quan l’ingrés es realitzi després d’ haver complert els 16 anys d’edat i no provingui de la categoria infantil.
  Seran socis i sòcies Transeünts els que sol.licitin els seu ingrés en aquesta categoria i els sigui admesa per la Junta Directiva.
  a) La condició de soci/a Transeünt es concedirà per un període màxim de seixanta dies i un mínim de quinze dies en cada any natural i solament podran gaudir d’aquesta condició per un màxim de tres anys, consecutius o alterns.
  b) Durant el període de gaudiment de la condició de soci/a Transeünt els titulars podran fer ús de les instal·lacions del Club d’acord amb les condicions generals que regeixin.
  c) Anualment l’Assemblea General fixarà la quota a abonar pels socis/es Transeünts.
  d) Si a criteri de la Junta Directiva, un soci/a Transeünt es fes mereixedor, podrà perdre tal condició, incoant el corresponent expedient sancionador, sense dret a la devolució de les quotes ateses.
  Seran Socis i Sòcies Esportius, aquells que la Junta Directiva consideri que, per la seva col·laboració en les activitats esportives del Club, puguin acollir-se a aquesta denominació. Hauran de satisfer la quota anual que s’estableixi fins el moment en què, per qualsevol motiu, cessin les seves peculiars característiques i no els caldrà la possessió del Bo Social. L’admissió i número d’aquesta classe de socis/es es determinarà a judici de la pròpia Junta Directiva, sotmetent-lo anualment a la ratificació de l’Assemblea General de Socis i Sòcies.
  CAPÍTOL TERCER: ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, DE GOVERN I D’ADMINISTRACIÓ
  Article 8
  L’Entitat estarà regida per:
  a) L’Assemblea General de Socis i Sòcies.
  b) La Junta Directiva.
  Article 9
 35. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’entitat i els seus acords són vinculants per a tots els socis i sòcies i per a la Junta Directiva.
 36. Integren l’Assemblea General tots els socis i sòcies de ple dret que no tinguin suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de la convocatòria.
 37. L’Assemblea General té competència especial en les matèries següents:
  a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, liquidació de l’exercici vençut i pressupost per a l’exercici econòmic següent.
  b) La convocatòria d’eleccions per a proveir els càrrecs de la Junta Directiva.
  c) Elegir i separar, mitjançant el vot de censura, els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
  d) Modificar els Estatuts.
  e) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’entitat o al pagament de les seves despeses, establint les quotes ordinàries i d’entrada, excepte en els casos en què la variació tingui com a únic objectiu mantenir al seu valor relatiu, i amb aplicació com a màxim del percentatge de variació de l’índex general de preus al consum (IPC) des de l’última modificació que podrà ser acordada per la Junta Directiva, i les quotes extraordinàries o derrames.
  f) Acordar l’adquisició, venda o gravamen dels béns mobles o immobles del Club, en el cas que el seu valor superi el vint per cent del pressupost anual.
  g) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’entitat.
  h) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions i confederacions.
  i) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
  j) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
  k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’entitat.
 38. L’Assemblea General pot ser ordinària o extraordinària.
 39. L’Assemblea General ordinària s’ha de reunir, com a mínim, un cop l’any dins els sis primers mesos de l’exercici econòmic per aprovar, si escau, les matèries citades en l’apartat a) del punt 3 d’aquest article.
 40. L’Assemblea General s’ha de reunir amb caràcter extraordinari en els casos següents:
  a) Si la Junta Directiva ho considera convenient.
  b) Si ho sol·licita un deu per cent dels associats, sempre que el tema proposat per a la seva deliberació no es refereixi a una qüestió ja tractada i resolta pel propi òrgan assembleari en els últims sis mesos anteriors a la data de la sol·licitud. En aquest supòsit l’Assemblea s’ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
  Article 10
 41. L’Assemblea és convocada per acord de la Junta Directiva, mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 42. La convocatòria s’ha de comunicar com a mínim quinze dies naturals abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili de cada soci i sòcia de ple dret que integren l’Assemblea.
 43. Les reunions de l’Assemblea General les presideix el President o Presidenta de l’entitat. Si no hi és, l’ha de substituir, successivament, el Vicepresident o Vicepresidenta, per ordre de grau, o, en el seu defecte, el o la membre de més
  edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a Secretari o Secretària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 44. El Secretari o Secretària redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar conjuntament amb el President o Presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
 45. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies naturals abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altre documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social del Club.
  Article 11
 46. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis i sòcies de ple dret integrants d’aquesta.
 47. El 10% dels socis i sòcies de ple dret integrants de l’Assemblea poden sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprés entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir.
 48. L’Assemblea General únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General.
  Article 12
 49. Els socis i sòcies de ple dret integrants de l’Assemblea han d’acreditar-se mitjançant un document públic d’acreditació de la personalitat per poder assistir a la reunió convocada i els correspon un vot a cadascun/a.
 50. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents, llevat d’aquelles qüestions per les quals aquests Estatuts estableixen una majoria qualificada.
  Article 13
 51. La Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestió, administració i representació de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives i les altres previstes estatutàriament, com també gestionar el funcionament de l’entitat segons els acords de l’Assemblea General.
 52. La Junta Directiva està formada per un nombre mínim de tres membres i no superior a vint-i-un.
 53. Els càrrecs de la Junta Directiva són el President o Presidenta, el de Comodor o Comodora, el de Secretari o Secretària i el de Tresorer o Tresorera. A més dels càrrecs abans citats a la Junta i poden haver un, una o més Vicepresident o Vicepresidenta i els i les vocals que calguin, com a mínim un o una vocal per cada una de les seccions federades. Cadascuna de les persones membres de la Junta Directiva ha d’ocupar un únic càrrec d’aquest òrgan de govern.
 54. Tots els membres de la Junta Directiva exerceixen els seus càrrecs de forma gratuïta.
 55. L’adscripció dels càrrecs de la Junta Directiva s’ha de fer entre les sòcies i socis que la integren, segons decisió del President o Presidenta.
 56. Els i les membres de la Junta Directiva tenen un mandat de sis anys. Tots els càrrecs directius son reelegibles sense limitació temporal, excepte el càrrec de President o Presidenta que no podrà excedir de dos mandats consecutius, i les renovacions són totals.
 57. A cada persona membre de la Junta Directiva li és d’aplicació l’estatut del directiu previst a la normativa esportiva d’aplicació vigent.
  Article 14
 58. El President o Presidenta té la representació legal de l’entitat i en presideix els òrgans del Club.
 59. El Vicepresident o Vicepresidenta o els Vicepresidents o Vicepresidentes substituiran al President o Presidenta, per ordre de grau, en cas d’absència, vacant o malaltia de la Presidència.
 60. Al Comodor o Comodora li correspon l’organització de la nàutica en el Club, cuidarà de l’organització de les competicions esportives nàutiques i del moviment d’embarcacions.
 61. El Secretari o Secretària ha d’encarregar-se de l’arxiu de la documentació, de redactar els documents que afectin a la marxa administrativa de l’entitat i portar el Llibre Registre de socis i sòcies i el Llibre d’Actes.
 62. El Tresorer o Tresorera és la persona dipositària dels fons socials de l’entitat, i li correspon dur la caixa i les comptes de l’entitat, signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sens perjudici de les competències que puguin correspondre al President o Presidenta i al Secretari o Secretària del Club.
  Article 15
 63. La Junta Directiva ha de ser convocada pel President o Presidenta per iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels membres de la Junta, amb una antelació mínima de dos dies al previst per a la reunió i, com a mínim, s’ha de realitzar una reunió per trimestre. Restarà vàlidament constituïda quan hi sigui present la meitat dels membres que la componen. La Junta Directiva quedarà
  vàlidament constituïda quan estiguin presents tots els seus membres, encara que no hi hagi hagut convocatòria prèvia.
 64. Els acords de la Junta Directiva s’han de adoptar per majoria simple de les persones membres presents. En cas d’empat el vot de qui presideix és diriment.
 65. Correspon al Secretari o Secretària estendre actes de les reunions de la Junta Directiva, que aprovaran la pròpia Junta i es transcriuran en un Llibre d’Actes amb la signatura seva i el vistiplau del President o Presidenta. Els membres de la Junta podran exigir que figuri en l’acta el vot emès contra alguna decisió o acord, juntament amb les raons que ho justifiquin.
 66. És competència de la Junta Directiva, de manera especial:
  a) L’admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci o sòcia.
  b) La convocatòria de les assemblees.
  c) La presentació a l’Assemblea General de l’informe o la memòria sobre les activitats del Club, de la liquidació de l’exercici econòmic amb el balanç i el compte de resultats, i el pressupost i la programació per a l’exercici següent.
  Article 16
 67. Les persones que han de composar la Junta Directiva han de ser elegides, en reunió d’Assemblea General, per majoria de vots mitjançant sufragi lliure, presencial, directe, igual i secret.
 68. Son electores i elegibles les persones que siguin sòcies de ple dret, d’acord amb el previst a l’article 9.2.
  Article 17
 69. La convocatòria d’eleccions correspon a l’Assemblea General.
 70. A l’efecte d’iniciar un procediment electoral, la Junta Directiva convocarà una Assemblea General on s’han d’acordar, com a mínim, les qüestions següents:
  a) La convocatòria d’eleccions per a elegir els membres de la Junta Directiva.
  b) La designació per sorteig entre els membres assistents de les persones que han de composar la Junta Electoral.
  c) El període en el que el cens electoral serà d’accés públic per als socis i sòcies de ple dret, a l’efecte de l’Assemblea General on es procedirà a dur a terme l’acte de votacions.
  d) El dia de reunió de l’Assemblea General on es procedirà a dur a terme l’acte de votacions.
  Article 18
 71. La Junta Electoral és l’òrgan a qui correspon l’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit electoral i estarà formada per tres membres, un dels quals serà President o Presidenta i un altre Secretari o Secretària.
 72. La Junta Electoral ha de resoldre les qüestions que puguin sorgir en el procés electoral del Club dins els dos dies hàbils següents a la presentació de les reclamacions per part dels socis i sòcies de ple dret que l’hagin plantejat.
 73. Les resolucions de la Junta Electoral es poden recórrer, en el termini dels tres dies hàbils següents al de la notificació objecte de recurs o al d’aquell en què la reclamació s’entengui desestimada tàcitament perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini abans citat, davant del Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de Vela o, si és el cas, davant del Tribunal Català de l’Esport.
  Article 19
  El cessament de les persones que composen la Junta Directiva es produeix, si és el cas, per les causes següents:
  a) Acabament del mandat natural per al qual es van elegir.
  b) Pèrdua de la condició de soci o sòcia de ple dret de l’entitat.
  c) Mort, declaració d’absència o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
  d) Decisió disciplinària que inhabiliti la persona per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de l’entitat.
  e) Per dimissió de l’interessat o interessada formalitzada per escrit.
  Article 20
  La suspensió del mandat de les persones que composen la Junta Directiva es produeix per les causes següents:
  a) Sol·licitud de l’interessat o interessada quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la Junta.
  b) Suspensió de la condició de soci o sòcia.
  c) Temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari a una persona que en sigui component, si així ho acorda la Junta Directiva.
  d) Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.
  Article 21
 74. En cas de vacant per cessament, llevat per acabament natural del mandat, o per suspensió del president o presidenta, l’ha de substituir, successivament, el
  vicepresident o vicepresidenta o els vicepresidents o vicepresidentes, per ordre de grau, o la persona de més edat de les que componen la Junta.
 75. Les vacants per cessament, llevat per acabament natural del mandat, o per suspensió de les persones que composen la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc a l’entitat. Mentrestant, per acord de la Junta Directiva es pot ocupar provisionalment el càrrec vacant per un soci o sòcia de ple dret de l’entitat, fins que sigui o no confirmat en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc a l’entitat.
 76. Tanmateix el President o Presidenta pot anomenar a un soci o sòcia de ple dret del Club per ocupar provisionalment un càrrec a la Junta Directiva en qualsevol moment, fins que sigui o no confirmat en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc a l’entitat.
  Article 22
 77. Per sol·licitar un vot de censura contra el President o Presidenta de l’entitat, contra la totalitat de la Junta Directiva, o contra qualsevol dels seus membres, ho ha de sol·licitar un mínim d’un quinze per cent dels membres de ple dret de l’Assemblea General.
 78. La sol·licitud ha de presentar-se, degudament formalitzada pels socis i sòcies de ple dret de manera que permeti la seva identificació, davant la Junta Directiva. Aquest òrgan, a través del Secretari o Secretària ha de lliurar als sol·licitants acusament de rebuda de la petició.
 79. Un cop comprovada l’adequació de la sol·licitud per part de la Junta Directiva, si aquesta és correcta, aquest òrgan convocarà una Assemblea General, d’acord amb el previst en aquests Estatuts, a l’únic efecte de debatre i votar el vot de censura presentat.
 80. Per tal que l’Assemblea General convocada a l’únic efecte de debatre i votar el vot de censura sigui considerada vàlidament constituïda hi haurà d’haver una assistència mínima d’un terç dels socis i sòcies de ple dret del Club.
 81. El vot de censura només el pot acordar la majoria de les dues terceres parts dels socis i sòcies assistents a l’Assemblea.
 82. Un cop acordat el vot de censura, el President o Presidenta, la totalitat de la Junta Directiva o les persones membres a qui afecti cessaran automàticament.
  CAPÍTOL QUART: RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL
  Article 23
 83. L’entitat se sotmet al règim de pressupost i patrimoni propi, d’acord amb els principis de les entitats no lucratives amb les següents limitacions:
  a) No podrà destinar els seus béns a fins industrials, comercials, professionals o de serveis, ni exercir activitats d’igual caràcter amb la finalitat de repartir guanys entre els
  seu associats. Llurs ingressos s’aplicaran íntegrament a la conservació del seu objectiu social, sense que en cap moment puguin repartir-se beneficis entre els seus associats i directius.
  b) Podrà fomentar manifestacions de caràcter físic-esportiu dirigides al públic en general, aplicant els beneficis obtinguts al desenvolupament de les activitat físiques i esportives dels seus associats.
  c) El CLUB MARÍTIM Torredembarra podrà gravar béns immobles, prendre diners a préstec i emetre anualment títols transmissibles representatius de deute fins un import que en el seu conjunt no superi el 20% del pressupost anual. Qualsevol altre acord que pugui excedir d’aquests límits precisarà d’una prèvia proposta a l’ Assemblea que consti en l’ordre del dia i que sigui aprovada pel 2/3 dels assistents.
  d) Quan es tracti de sol·licitar diners a préstec en quantia superior al 50% del pressupost anual i també en el cas d’emissió de títols pel mateix import, es requerirà l’informe favorable de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
  e) És requisit comú que aquests actes no comprometin de manera irreversible el patrimoni de l’Entitat o l’activitat físico-esportiva que constitueixi el seu objectiu social. Per l’adequada justificació d’aquest extrem podrà exigir-se l’oportú dictamen econòmic-actuarial, sempre que ho sol·licitin com a mínim el 5% del socis de número.
 84. Els recursos econòmics de l’entitat es nodreixen de:
  a) les quotes que fixa l’assemblea general per als seus socis i sòcies;
  b) les subvencions oficials o particulars;
  c) les donacions, les herències o els llegats;
  d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que es puguin obtenir.
  e) Drets derivats de les vendes i transmissions de títols de deute que es denominaran Bons Socials.
 85. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.
 86. En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.
 87. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a, la del president/a o bé la d’un vicepresident.
  Article 24
 88. Integren el règim documental i comptable:
  a) El llibre d’actes.
  b) El llibre de registre de socis i sòcies.
  c) Llibre de caixa
  d) Llibre de títols de deute
 89. El llibre d’actes i el llibre de caixa, han d’estar degudament enquadernats i foliats i abans d’utilitzar-los hauran d’estar legalitzats pel Registre d’entitats esportives, mitjançant diligència.
 90. Quan l’entitat redacti les actes o porti els llibres de manera informatitzada haurà de presentar-los per a la seva legalització mitjançant diligència dins els quatre mesos següents a la finalització de l’exercici econòmic.
 91. Els títols que emeti el CLUB MARÍTIM TORREDEMBARRA s’inscriuran en un llibre en el qual s’anotaran les successives transferències. En tots els títols constarà el valor nominal, la data d’emissió i, en el seu cas, l’interès i termini d’amortització. En cap cas podran fer-se emissions de títols alliberats.
  Els títols de deute tan sols podran ser subscrits pels associats i llur possessió no donarà cap dret especial als socis i sòcies.
  Els títols de deute seran transferibles en les condicions que en cada cas, estableixi l’Assemblea General de l’Entitat.
  CAPÍTOL CINQUÈ: RÈGIM DISCIPLINARI
  Article 25
  El règim disciplinari de l’entitat s’estén a conèixer i decidir respecte de la jurisdicció esportiva i de les normes de conducta associativa.
  La jurisdicció esportiva s’exerceix en tres àmbits: el disciplinari esportiu, el disciplinari competitiu i l’electoral.
  El règim disciplinari confereix als òrgans competents la possibilitat de conèixer, enjudiciar i, si escau, sancionar tots els socis i sòcies de l’entitat, com també, els esportistes i el personal tècnic.
  Article 26
  L’exercici de la potestat disciplinària correspon:
  a) Als jutges i jutgesses o àrbitres, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l’àmbit disciplinari i competitiu, durant el desenvolupament d’un joc, partit o competició de caire intern associatiu.
  b) A la junta directiva, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l’àmbit disciplinari i competitiu, com també respecte de les normes de conducta associativa.
  Article 27
 92. Contra els acords disciplinaris adoptats per la junta directiva, es pot interposar recurs davant:
  a) El comitè d’apel·lació de la federació catalana de vela, quan es tracti de sancions per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat.
  b) L’autoritat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les normes de conducta associativa, en el termini de 40 dies següents a la notificació de l’acte impugnat.
 93. Per mitjà de reglament de règim interior, proposat per la junta directiva i aprovat per l’assemblea general, s’estableix un règim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris d’aplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent.
  Subsidiàriament és d’aplicació el règim disciplinari previst en el Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.
  CAPÍTOL SISÈ: MODIFICACIONS ESTRUCTURALS I LIQUIDACIÓ
  Article 28
 94. Per adoptar els acords de modificació estatutària, transformació, fusió, escissió i dissolució de l’entitat és necessari que en l’assemblea general convocada a l’efecte corresponent hi siguin presents, almenys, la meitat dels socis i sòcies de ple dret. Si es produeix aquest quòrum d’assistència, l’acord es pot prendre per majoria simple dels assistents.
  Si no es dóna el quòrum d’assistència previst en el punt anterior, en primera convocatòria, en segona convocatòria es requereix, per adoptar l’acord, la majoria dels 2/3 dels assistents.
 95. Una vegada pres qualsevol dels acords de modificació estructural o pres l’acord de dissolució, s’han de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció, si escau.
  Article 29
  Dissolta l’entitat, el romanent del seu patrimoni social, si n’hi ha, revertirà a la col·lectivitat, i a tal efecte s’haurà de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de l’Esport, perquè acordi la destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats físico-esportives.